Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzési Munkaszerződés kötése, megszüntetése

A szakképzési munkaszerződés megkötésével

a tanuló

 • elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és
 • kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban való részvételre,

a duális képzőhely

 • vállalja a tanuló szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá
 • kötelezettséget vállal a törvényben meghatározott juttatások nyújtására.

A szakképzési munkaszerződés tartalmi elemei

A Szakképzési munkaszerződés mintája az oldal alján letölthető. Ez a mintadokumentum a törvényi előírások betartásával szerkeszthető, módosítható.

A szakképzési munkaszerződésben meg kell határozni

• a duális képzőhely nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének családi és utónevét,

• a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, oktatási azonosító számát, elérhetőségét,

• annak a szakképző intézménynek a nevét, székhelyét, elérhetőségét, OM azonosítóját, képviselőjének nevét, amellyel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulói jogviszonyban, illetve felnőttképzési jogviszonyban áll,

• a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatokat, képzési program szerint

• a szakirányú oktatás időtartamát és helyét,

• a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személyt e rendelet alapján megillető munkabér összegét.

A szakképzési munkaszerződés továbbá tartalmazza

a duális képzőhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tanuló számára

 • egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen
 • szakirányú oktatásról gondoskodik.

a tanuló arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

 • a duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
 • a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

A tanulók bejelentése

A duális képzőnek be kell jelentenie a tanulót a NAV felé a gyakorlati képzés kezdetét megelőző napon. A bejelentést a T1041-es nyomtatványon 1101-es jogviszonykóddal lehet megtenni.

A szakképzési munkaszerződés megszüntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik

 • a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése  hónapjának utolsó napján, ha a szakmát tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja, illetőleg
 • a tanítási év utolsó tanítási napján, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

A tanulói, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnéséről a szakképző intézmény haladéktalanul értesíti a duális képzőhelyet.

 

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított tizenötödik nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napján.

A szakképzési munkaszerződést azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél a szakképzési munkaszerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a szakképzési munkaszerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik, vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a szakirányú oktatás további biztosítása a tanuló részére.

(pl.: jogszabálysértés, tanuló másodszori évfolyamismétlése)

A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével egyidejűleg e tényről értesíti a szakképző intézményt. A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor a tanuló részére – a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások mellett – igazolást állít ki a szakirányú oktatásban eltöltött időről és a megszerzett szakmai ismeretekről.

A szakképzési munkaszerződés megszűnését követő 8 napon belül a tanuló munkajogi kijelentéséről is gondoskodni kell.

A szakképzési munkaszerződést kötő felek megállapodhatnak abban, hogy a szakképzési munkaszerződés határozatlan idejű munkaviszonnyá alakul. Ebben az esetben a munkaviszony a szakképzési munkaszerződés megkötésétől kezdve folyamatosan fennáll.