Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szolgáltatások

Kibővített, országosan egységes kamarai szolgáltatási rendszer

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezetek jogosultak a kamarai törvényben felso­rolt alapszolgáltatások térítésmentes igénybevételére, amelyek a következők:

• tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben

• üzleti partnerkeresés

• pályázatfigyelés

Az előbbiek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a területi kamarák együttműködése nyo­mán további elemekkel bővültek. Ezek egy része a MKIK finanszírozásában és koordinációjával való­sult meg, más szolgáltatások a területi kamaráknál a helyi gazdaság jellegzetességeihez, a tagság elvárásai­hoz igazodva realizálódtak.

 

Általános tanácsadás

Ez a szolgáltatás a területi kamarák sajátosságainak megfelelően valósul meg, a Dunaújvárosi Kereske­delmi és Iparkamaránál a tanácsadás részben külsős szakemberek igénybevételével (gazdasági, pénzügyi, adózási), részben munkatársaink közreműködésével valósul meg (hitelhez jutás).

 

Kamarai pályázat- és rendezvényfigyelés

A MKIK által megvalósított szolgáltatás az Üzlet@Hálón (www.uzletahalon.hu) weboldal részeként jött létre, a honlap a kereskedelmi és iparkamarák üzleti adatbázisaként emellett elérhetővé tesz üzleti ajánlatokat, valamint a regisztrált vállalkozások és az építőipari vállalkozások adatbázisát. A Kamarai Pályázat- és Rendezvényfigyelő Rendszer célja az érdeklődési köröknek megfelelően szűrt, elektroni­kus-hírleveles értesítést nyújtani az online megjelenő pályázati kiírásokról, továbbá a területi kamarák és a MKIK rendezvényeiről, kiállításairól, a meghirdetett tanfolyamokról, oktatásokról.

A rendszerbe a vállalkozás adószámával és a kama­rai regisztrációnál megadott jelszavával léphet be. Egységes irányelv, hogy a kamarai rendszereket a vállalkozás ezen azonosító adatokkal vehesse igénybe az Üzlet@Hálón portálon. Amennyiben nem tudja a jelszavát, akkor a www.kamreg.hu oldalon állíthat be új jelszót. Abban az esetben, ha se a jelszavára nem emlékszik, se e-mail címet nem adott meg a regiszt­rációkor, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a területi kereskedelmi és iparkamarával, ahol vállal­kozását regisztrálta.

Bejelentkezés után a felhasználók központilag létre­hozott szűrési témák közül választhatnak, külön cso­portosítva a pályázati kiírásokat és a kamarai rendez­vényeket. Lehetőség van arra, hogy a vállalkozás két e-mail címet adjon meg, külön-külön meghatározva a hírlevelek tartalmát.

 

Üzleti partnerközvetítés

Az Üzlet@Hálón a kereskedelmi és iparkamarák b2b platformja, egy e-piactér a kamarai regisztrált cégek, az önkéntes kamarai tagok és partnereik számára, ahol céginformációk, termékek és szolgáltatások részletes leírása, üzleti ajánlatok, üzleti hírek találhatók. Lehe­tőség van részletes keresésre is.

Az Üzlet@Hálón kitűnő lehetőséget nyújt a kamará­nál regisztrált vállalkozások számára az interneten való megjelenéshez. Adószámukkal és jelszavukkal (amit a kamarai regisztráció elvégzésekor adtak meg, részletesebben erről a pályázat- és rendezvényfigye­lő rendszernél írtunk) bármikor frissíthetik, mó­dosíthatják, bővíthetik a vállalkozásaik ajánlatait. A portált a felmérések alapján sok külföldi (elsősorban román, német, szlovák) vállalkozás is előszeretettel használja, ha magyarországi partnert keres. Arányuk a látogatók mintegy 20 százaléka.

A külföldi partnerkeresésben nagy segítséget nyújt az Export Directory (http://exportdirectory.mkik.hu), a Magyar Exportőr Adatbázis. A Magyar Kereskedel­mi és Iparkamara (MKIK) egyik alapvető feladatának tekinti a magyar vállalkozások külpiaci tevékenysé­gének támogatását. E törekvés jegyében az MKIK lehetőséget kíván biztosítani a kamarai regisztrációt teljesítő vállalkozások számára, hogy térítésmentesen bekerülhessenek az online működő magyar exportőr adatbázisba.

Az Export Directory külföldi cégek számára ad angol nyelven tájékoztatást exportra szánt magyar termé­kekről és szolgáltatásokról.

Az Export Directory-ba a magyarországi vállalkozá­sok regisztrációt követően tölthetik fel adataikat. A vállalkozás kontaktadatait és tevékenységének jel­lemzőit tartalmazó adatlapot a regisztrációt követő­en tölthetik ki a partnerek. Ha vállalkozása export­tevékenységet nem folytat, de érdekelt az importban, lehetőség nyílik az adatok közlésére oly módon, hogy azok az Export Directory-ban ne jelenjenek meg, vi­szont a kamara munkatársai ezeket felhasználhassák arra, hogy vállalkozása számára testreszabott külgaz­dasági szolgáltatásokat nyújtsanak. Az üzleti partnerkeresésben a területi kamarák is le­hetőségeik szerint segíteni igyekeznek a vállalkozáso­kat. Honlapjaikon, így a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán is rendszeresen találhatók bel- és külföldi üzleti ajánlatok, melyeket a hírleve­lekben is olvashatnak az érdeklődő vállalkozások. Üzleti ajánlata számára ez a lehetőség szintén rendel­kezésre áll. Üzleti partnerkeresés esetén tehát érde­mes felkeresnie a területileg illetékes kamarát.

 

Vállalkozásokat érintő fontosabb jogszabály­változások (közérthető módon feldolgozva)

A MKIK által kifejlesztett, „Vállalkozásokat érintő jogszabály változások, illetve azok magyarázatai” című szolgáltatás különböző témakörök szerint gyűj­ti össze közérthető formában az egyes jogszabályvál­tozásokat, az azokhoz kapcsolódó tudnivalókat. A felület a MKIK-honlap (www.mkik.hu) Vállalkozói regisztráció – Gazdálkodó szervezetek – Ingyenes szolgáltatások vállalkozóknak menüpontja alatt ér­hető el. A folyamatosan, szakszerűen frissülő online felület az elmúlt időszak alatt látogatott, kedvelt in­formációs bázissá vált.

A fontosabb jogszabályváltozásokról természetesen a MKIK és a területi kamarák honlapjai is jelentetnek meg tájékoztató anyagokat a hírek rovatokban, így azokat is érdemes figyelni. A kamarai rendezvények témái között is gyakran szerepelnek a vállalkozásokat szélesebb körben érintő jogszabályi változások.

 

Külpiaci kapcsolatok fejlesztését segítő szolgáltatások

Ebben a szolgáltatáscsomagban a legfontosabb elem az Üzleti partnerközvetítésnél már leírt Export Di­rectory (http://exportdirectory.mkik.hu), a Magyar Exportőr Adatbázis. Ez a honlap igen kedvelt a fel­mérések szerint, nagyszámú külföldi látogatóval, a környező országokon túl sok kínai cég is figyelemmel kíséri az ott megjelenő üzleti ajánlatokat.

A külpiaci kapcsolatok építését számos egyéb kama­rai szolgáltatás segíti (ország-tanulmányok, export­kalauz, ATA igazolvány kiadása, származási bizo­nyítvány kiállítása, külkereskedelmi dokumentumok hitelesítése stb.). További hasznos információk talál­hatók az MKIK honlapjának Külgazdaság, illetve a Gazdaság és vállalkozásfejlesztés menüpontjai alatt.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a vá­rosban és környékén működő vállalkozások külpiaci kapcsolatainak építése érdekében a honlapon Külpi­aci hírek címmel rovatot alakított ki, mely a kamará­hoz érkező, témába vágó információkat jeleníti meg, emellett az Üzleti ajánlatok rovatban is több külföldi cégtől származó felhívás jelenik meg. A rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelek közül a külpiaci jellegűekre az export-import tevékenységben érde­kelt vállalkozások külön is feliratkozhatnak.

 

Ingyenes elektronikus és nyomtatott kiadványok

Az MKIK elektronikus kiadványai közül a legtöbb lá­togatója a Hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenységek adatbázisának van, kevéssel marad el ettől az ausztriai és németországi vállalkozási felté­teleket ismertető kiadványok, vagy az aktuális évvel foglalkozó, rendszeresen megjelenő adó- és tb-ta­nácsadó kiadványok iránti érdeklődés.

Az MKIK Üzleti 7 című kiadványa rendszeresen je­lentkezik tematikus különszámaival (szakképzés, pályaorientáció, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv stb.), az ismert, lazacszínű papírra nyomott újságok a területi kamaráknál beszerezhetők, de a MKIK hon­lapjáról is letölthetők.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a Du­naújvárosi Hírlappal együttműködve jelenteti meg Gazdasági Tükör című mellékletét. Ezek nemcsak a lap árus példányaiban érhetők el, ingyenesen letölt­hetők a kamara honlapjáról is. A magyar kamara és a területi kamarák esetében is a legfontosabb elektronikus kiadványnak a hivata­los honlapok tekinthetők. Ezeket az egyes kamarák a saját igényeikhez, tagságuk elvárásaihoz, a térség gazdaságához igazodó módon alakítják ki. A Du­naújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara honlapja (www.dkik.hu) is több, folyamatosan frissülő rovat­ban számol be a helyi kamara híreiről, a gazdaságot, külpiacokat érintő változásokról, eseményekről, ren­dezvényekről, pályázati információkról, üzleti ajánla­tokról. Természetesen a városi kamara működésével kapcsolatos tudnivalók, a szolgáltatások elsorolása, az elérhetőségek mindig az aktuális helyzetet mutat­ják, emellett az itt felsorolt kamarai szolgáltatásokat is gyorsan el lehet érni az oldalról.

 

Egyéb, speciális tanácsadás

Ebbe a körbe sorolhatók a területi kamaráknál igénybe vehető speciális tanácsadások iparjogvédel­mi, innovációs, közbeszerzési és fogyasztóvédelmi ügyekben. A városi kamaránál ezek a tanácsadások közvetlenül nem érhetők el, de segítséget tudunk nyújtani abban, hogy egy-egy adott kérdésben hol tudnak megfelelő tájékoztatást kapni.

 

Elektronikus hírlevél, illetve elektronikus ka­marai újság

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara rend­szeresen készít elektronikus hírleveleket, melyekben vagy az elmúlt időszak fontos hírei, aktuális ese­ményei, üzleti ajánlatai szerepelnek, vagy egy-egy fontos, vállalkozásokat szélesebb körben érintő fej­lemény, esetleg tematikusan pályázati információk, vagy a külpiacok iránt érdeklődő vállalkozásokat érintő témák. Ennek megfelelően többnyire önkén­tes tagjainknak továbbítjuk hírlevelünket, a szélesebb vállalkozói kört érintő hírleveleket küldjük ki az eh­hez hozzájáruló, helyi regisztrált vállalkozásoknak.

Hírleveleinkre, különös tekintettel a tematikus hír­levelekre a regisztrált vállalkozások is ingyenesen feliratkozhatnak, akár több e-mail címmel is. Ha Ön önkéntes tagként nem kap hírlevelet, vagy más e-ma­il címre szeretné megkapni, kérjük, szintén jelezze ezt számunkra a honlapunkon (www.dkik.hu) talál­ható linken! A hírlevelekről természetesen bármikor le is iratkozhat, ha már nem kívánja igénybe venni ezt a szolgáltatást.

 

Ingyenes részvételi lehetőség különféle szakmai fórumokon, továbbképzéseken és egyéb kamarai rendezvényeken

A területi kamarák, így a Dunaújvárosi Kereskedel­mi és Iparkamara is évről évre számos témában tart szakmai fórumot, tájékoztató előadást. A rendezvé­nyek többsége a regisztrált vállalkozások számára is ingyenes (bár a részvétel jellemzően előzetes regiszt­rációhoz kötött), azonban előfordul, hogy a regiszt­rált vállalkozásoktól azt kérjük, járuljanak hozzá, vagy a tagjainknál nagyobb mértékben járuljanak hozzá az adott rendezvény költségeihez.

 

Hogy ne maradjon le egy Önt érdeklő, Önt érintő, Önnek hasznos rendezvényről, szolgáltatásról se, figyelje rendszeresen honlapunkat, olvassa hírlevelünket!