Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulószerződés

TANULÓSZERZŐDÉS

 

Az új szakképzési törvény értelmében tanulószerződés kötésre már csak kifutó jelleggel, a 2020. május 31. előtt létesített tanulói jogviszonyban lévő tanulóval van lehetőség legkésőbb 2023-2024-ig, a 2019. december 31-én hatályban volt előírásoknak megfelelően.

Ebben az átmeneti időszakban új tanulószerződés kötésére már csak akkor van lehetőség, ha a tanuló gyakorlati képzőhelyet vált.

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

 • egy tanulónak csak egy érvényes tanulószerződése lehet
 • a 16 év alatti tanuló szerződését a gondviselővel is alá kell íratni
 • felelősségbiztosítás kötés a tanulóra (nem tanulói balesetbiztosítás) kötelező
 • a tanulószerződés megkötése előtt bevezető ellenőrzést végez a kamara

 

BEJELENTÉS, JUTTATÁS, ELSZÁMOLÁS

 • NAV-hoz történő bejelentés (tanulóként!) / a T1041-es számú nyomtatványon a 1130 jogviszonykóddal történik
 • Kötelező havi juttatás mértékének meghatározására továbbra is a 2011. évi CLXXXVII. tv. 63§ (2) az irányadó

A tanulók 2023. évi pénzbeli juttatásának mértéke a 232.000 forintos minimálbér és a gyakorlati képzésben töltött idő aránya alapján:

„Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri 

a) a nyolcvan százalékot, akkor a  minimálbér tizenöt százalékának 1,3-szerese 45.240 Ft

b) a hetven százalékot, akkor a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese 41.760 Ft

c) a hatvan százalékot, akkor a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese 38.280 Ft

d) a ötven százalékot, akkor a minimálbér tizenöt százaléka 34.800 Ft

e) a negyven százalékot, akkor a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese 31.320 Ft

f) a harminc százalékot, akkor a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese 27.840 Ft

g) a húsz százalékot, akkor a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese” 24.360 Ft

A tanulói pénzbeli és egyéb juttatásait (kedvezményes étkezés, munkaruha stb.) a tanulószerződés teljes időtartamára biztosítani kell, beleértve az oktatási szüneteket is (Szt.63.§. és 64.§.(3), Szt.66.§., Szt.68.§.(1), Szt.70,§ (3))

 • A juttatás adómentes, de TB járulék köteles (17%), a képzőhelynek szociális hozzájárulási adót azonban nem kell fizetnie. 
 • A havi bevallást a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról a 08A-s nyomtatványon minden hónap 12-ig kell benyújtani a NAV-hoz.
 • 2021. január 1-től a tanulónként igénybe vehető adókedvezmény mértéke a szakirányú oktatás arányosított önköltségének egy munkanapra vetített mértéke és az adóév összes munkanapjának szorzataként kerül meghatározásra. A 2020. január elsejét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a 12/2020. (II.7.) Korm. Rendelet 4/A melléklete tartalmazza.
 • Az új szakképzési rendszerben 2021-től megszűntek a korábbi kiegészítő csökkentő tételek (beruházási, oktatói, tanműhely-fenntartási).
 • Sikeres szakmai vizsga esetén 20%-os sikerdíj került bevezetésre, amely alapján a bruttó kötelezettség csökkenthető a tanulószerződés időtartama alatt igénybe vett összes adókedvezmény 20%-ával.
 • Táppénzre jogosultság – betegszabadság (10 nap), mértéke a mindenkor hatályos TB jogszabály szerint
 • Bérjegyzék kiállítása, kiadása a tanuló részére minden hónapban
 • A juttatás kifizetése a tárgyhót követő hó 10-ig banki átutalással kell, hogy történjen
 • A havi juttatás megilleti a tanulót az oktatási szünet alatt is
 • A sikeres félév elvégzése után a tanuló juttatását emelni kell - februárban és szeptemberben - (nincs meghatározva, hogy mennyivel, azonban a feltétel rendszert, valamint az emelés mértékét kötelező kitölteni a tanulószerződésben; több tanuló esetén pedig minden tanulóra egységesen kell alkalmazni)
 • A 19. életév betöltéséig 35 nap, ezt követően legalább 30 nap szabadság illeti meg a tanulót az adott tanévben (ebben benne foglaltatnak az évközi szünetek – őszi, téli, tavaszi – valamint a nyári szünetből annyi, hogy ez 30 napra kiegészüljön)

 

 

GYAKORLATI KÉPZÉS

 •  www.nive.hu weboldalról a Szakképzési dokumentumok fül alatt megtalálhatók a szakmai- és vizsga követelmények (tárgyi eszközök, oktatási berendezések)
 •  másik irányadó dokumentum az iskola helyi programja, így fontos a kapcsolatfelvétel az iskolával (szünetek-, szintvizsga-, záróvizsga időpontja)
 •  munkavédelmi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi naplók vezetése
 •  egészségügyi szakmai alkalmasság megléte
 •  étkezési hozzájárulás (kedvezményes vagy természetben)
 •  tisztálkodási eszköz, munkaruha (pl: szappan, kéztisztító krém, egyéni védőeszköz, védőital)
 •  a gyakorlati képzési idő 18 év alatti tanulónál a napi max. 7 órát, a 18 év felettinél pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg
 •  napi 4 és fél órát meghaladó képzési idő felett 30 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a tanulónak
 •  jelenléti íveket és a gyakorlati képző által vezetett foglalkozási naplót (dátum; napi tevékenység; esetleges problémák, pozitívumok kiemelése; hiányzások) a NAV, az ÁSZ és a kamara ellenőrzi!

 

Tanulószerződés az ágazati szakgimnáziumi képzésben

2018. szeptember 1-től a Szakképzési Törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a szakgimnáziumi képzések szakképzési évfolyamain megszerezhető szakképesítésekre is köthető tanulószerződés. Olyan költségvetési támogatásban részesíthető képzésekre vonatkozik a lehetőség, amelyek a szakképzési kerettanterv alapján tanévenként átlagosan legalább 250 órát meghaladó idejű gyakorlati óraszámmal rendelkeznek.

Az iskolának a kamara felé nyilatkozattal kell igazolnia a tanulószerződés kötéséhez szükséges óraszám meglétét. Amennyiben a tanulószerződéses képzést már a tizenegyedik évfolyam elejétől meg kívánják szervezni, akkor a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyam összes tanulószerződéses gyakorlati óraszámának minimum 501-nek kell lennie (ekkor teljesül a törvényben meghatározott, 250 órát meghaladó tanévenkénti átlag, az évfolyamok közötti átcsoportosításra természetesen van lehetőség). Amennyiben a duális képzés csak a tizenkettedik évfolyam kezdetétől indul, a tizenegyedik évfolyamra eső gyakorlati órákat nem lehet a számításnál figyelembe venni, ilyen esetben a tizenkettedik évfolyamon a gyakorlat minimum 251 órás kell, hogy legyen.

A szakgimnáziumok tizenegy-tizenkettedik évfolyamán megkötött tanulószerződések esetén a tanulók számára pénzbeli juttatás jár, amelynek havi mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben a szakképzési évfolyamokra megkötött tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás 50%-a.

Amennyiben az iskola úgy dönt, hogy felajánlja a szakgimnáziumos tanulóinak a duális képzés lehetőségét, úgy a képzés tartalmát meghatározó szakmai programot a tanulóval tanulószerződést kötni szándékozó gyakorlati képzést folytató szervezet állítja össze. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium iránymutatása szerint a gyakorlati képzésnek a főszakképesítés minél gyakorlatiasabb elsajátítására, annak vállalati környezetben történő minél zökkenő mentesebb gyakorlásához szükséges kompetenciák erősítésére kell irányulnia, a főszakképesítés tanítására biztosított órakereten túli órakeretben.

A folyamatban a kamarák független szakértőként vesznek részt az érintett szakképzésben illetékes szakértők felkérésével.

 

Törvényi hivatkozás: 2011. évi CLXXXVII. törvény 48 §

Tanulószerződés megszűnésének esetei

Törvényi hivatkozás: 2011. évi CLXXXVII. törvény 49-53. §